Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Hållbarhet

Rote månar om en långsiktigt hållbar utveckling och följer noga framstegen kring myndigheters, företagens och andra organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstagande.

Ett långtgående engagemang för hållbar utveckling är för oss en god affär som bidrar till vår lönsamhet genom att minska onödig förbrukning av resurser och hjälper oss att optimera användningen av de resurser vi förfogar över.

Våra värderingar och certifieringar ska vägleda oss i vardagen, i relationen med uppdragsgivaren och i interaktionen med vår affärsmässiga och sociala omvärld. Vi är därför kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och följer CSR-standarden ISO 26000.

Våra kärnvärden omfattar KVALITET - OMSORG – MÅNGFALD och MERVÄRDE. I allt vårt agerande, såväl i relationen med uppdragsgivarna som mellanmänskligt, definierar dessa värderingar lägstanivån för Rotes leveranser.

Vår kvalitetspolicy

Vi erbjuder kunden endast de tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende. Vi ska leverera rätt tjänst till rätt pris och i rätt tid.

Ett förverkligande av policyn innebär att vår verksamhet ska bedrivas enligt följande riktlinjer:

 • Var och en ska vara medveten om kvaliténs betydelse för företaget samt utföra arbetsuppgifter och åtaganden med hänsyn till detta på ett kompetent sätt
 • Det ska finnas en dokumenterad organisation och fördelning av ansvar och befogenheter avseende all verksamhet som påverkar kvalitén
 • Kvalitetsgranskare skall utses för varje uppdrag med uppgift att kontinuerligt kontrollera att beställd kvalité levereras
 • Effektiviteten i kvalitetsarbetet ska fortlöpande följas upp genom internkontroller
 • Det ska finnas rutiner för insamling, bearbetning, rapportering och användning av kvalitetsinformation.
 • Kvalitetsarbetet ska offensivt och aktivt styras mot årliga mål förförbättringar

Vår miljöpolicy

Vår tjänsteproduktion skall utföras på ett säkert sätt och med minsta möjliga miljöbelastning. Våra uppdragsgivare skall kunna lita på att våra tjänster i ett långsiktigt perspektiv är i linje med samhällets miljömål.

I vår verksamhet ska vi:

 • Uppfylla kraven i tillämpliga lagar, förordningar och övriga bestämmelser
 • Strävar efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av vår verksamhet
 • Arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi
 • Inhämta och ta hänsyn till våra kunders krav, som kan påverka vårt miljöarbete
 • Sträva efter att använda sådana material som är skonsamma mot miljön och underlättar återanvändning
 • Miljöeffektivisera och miljöförbättra våra resor
 • Kontinuerligt informera och utbilda våra anställda